www.oszczednyDOM.org.pl

Budujemy domy pasywne i energooszczędne
z certyfikatem

 

I. Uwagi ogólne:

 • oszczednyDOM.org.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest firma Internetowy Doradca –Kancelaria Niezależnych Doradców Finansowych –Irena Arabei z siedzibą w Warszawie przy ul. Widok 24 lok 17, NIP 525-23-11-475, kontakt@oszczednyDOM.org.pl, Tel:+48 (22) 302 14 00; 0 663 077 077; 0 505 088 088,  zwaną w dalszej części regulaminu „oszczednyDOM.org.pl”.
 • Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu oszczednyDOM.org.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 • Serwis oszczednyDOM.org.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego rynku budowlanego i finansowego. Informacje i materiały w nim zawarte w części pochodzą od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z oszczednyDOM.org.pl,  prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu. oszczednyDOM.org.pl nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.
 • oszczednyDOM.org.pl zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości oszczednyDOM.org.pl


   II. Odpowiedzialność użytkownika i koszty obsługi przez oszczednyDOM.org.pl:

 Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w serwisie oszczednyDOM.org.pl na własne ryzyko.

 • Korzystanie z oszczednyDOM.org.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 • Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w oszczednyDOM.org.pl  oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku.
 • Konsultacje z doradcą budowlanym w:
 • biurze oszczędnyDOM.org.pl w Warszawie przy ul.Widok 24 lok 17, w terminach wcześniej ustalonych przez obie strony, są bezpłatne i nie generują jakichkolwiek zobowiązań finansowych
 • miejscu wskazanym przez użytkownika generują konieczność pokrycia przez niego kosztów dojazdu                      i powrotu doradcy budowlanego samochodem osobowym wg obowiązujących stawek dla samochodu               o poj. silnika >900 cm3 (nie mniej niż 50zł). Jako miejsca wyjazdu i powrotu ustala się biuro oszczędnyDOM.org.pl w Warszawie przy ul. Widok 24 lok 17. Doradca budowlany może odstąpić od obciążenia użytkownika kosztami dojazdu i powrotu.
 • przypadku nie dojścia ich do skutku z wyłącznej winy użytkownika, mogą wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty za dojazd/powrót doradcy budowlanego do miejsca konsultacji wskazanego przez użytkownika oraz pokrycia kosztów pracy doradcy ustalonych ryczałtowo w wysokości 100 zł netto za każda godzinę pracy.
 • Konsultacja, która nie dojdzie do skutku z wyłącznej winy użytkownika ma miejsce wtedy, kiedy użytkownik po ustaleniu jej miejsca, daty i godziny, nie odwoła jej telefonicznie i sms (pod nr 0663 077 077) z takim wyprzedzeniem czasowym, które pozwoli wstrzymać wyjazd doradcy budowlanego z biura oszczednyDOM                         w Warszawie przy ul.Widok 24 lok 17 do użytkownika lub/i nie rozpoczęła się jeszcze uzgodniona z użytkownikiem godzina spotkania (konsultacji).
 • Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw oszczednyDOM.org.pl, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym regulaminem lub w inny sposób nagannym.

   III. Odpowiedzialność oszczednyDOM.org.pl;

 

 

 • W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie oszczednyDOM.org.pl znajdują się treści                      i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich oszczednyDOM.org.pl  podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.
 • oszczednyDOM.org.pl nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
 • Informacje przedstawione w oszczednyDOM.org.pl pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji. oszczednyDOM.org.pl  dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne, jednak nie bierze odpowiedzialności za te informacje, gdyż nie ma możliwości zweryfikowania i zagwarantowania dokładności, rzetelności, terminowości oraz kompletności tych informacji.
 • Wszelkie informacje publikowane przez oszczednyDOM.org.pl nie mogą być czynnościami doradztwa budowlanego, podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.
 • oszczednyDOM.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach oszczednyDOM.org.pl jak i za działania użytkowników naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 • oszczednyDOM.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą oszczednyDOM.org.pl
 • oszczednyDOM.org.pl ma prawo korygować zawartość strony internetowej                                                   www.oszczednyDOM.org.pl w dowolnym czasie bez powiadamiania użytkowników. oszczednyDOM.org.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu strony internetowej  www.oszczednyDOM.org.pl
 • oszczednyDOM.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.oszczednyDOM.org.pl,  ani za ich wykorzystanie przez osoby trzecie.
 • Niniejsza strona internetowa www.oszczednyDOM.org.pl ma charakter wyłącznie informacyjny i nie tworzy żadnych zobowiązań po stronie oszczednyDOM.org.pl


   IV. Partnerzy oszczednyDOM.org.pl;

 • oszczednyDOM.org.pl publikuje bannery, teasery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów (podmiotów współpracujących) którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo oszczednyDOM.org.pl  i/lub stylu, wspólnej marki.
 • oszczednyDOM.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.
 • oszczednyDOM.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach oszczednyDOM.org.pl (gwarancja, rękojmia), ponieważ sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot.
 • oszczednyDOM.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki prywatności partnerów oszczednyDOM.org.pl, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać się dokładnie z daną polityką prywatności.
 • oszczednyDOM.org.pl nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach swoich partnerów.
 • oszczednyDOM.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących

 

V. Zastrzeżenia techniczne;

 • Ze względu na techniczne ograniczenia oszczednyDOM.org.pl nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. oszczednyDOM.org.pl nie może też zapewnić, że przeglądanie stron na portalu będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.
 • Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu oszczednyDOM.org.pl nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji,
 • oszczednyDOM.org.pl dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.
 • oszczednyDOM.org.pl nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej informacje.

 

VI. Prawa autorskie;

 • Zarówno układ treści zawarty w serwisie oszczednyDOM.org.pl jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 • Zawartość serwisu oszczednyDOM.org.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności -komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony oszczednyDOM.org.pl i w ramach przeznaczenia określonego przez oszczednyDOM.org.pl. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się skontaktować z oszczednyDOM.org.pl  pod adresem kontakt@oszczednyDOM.org.pl  
 • Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie oszczednyDOM.org.pl w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 • Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronach oszczednyDOM.org.pl. podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 • W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody oszczednyDOM.org.pl  na zasadach ogólnych.
 • Publikacja linku do oszczednyDOM.org.pl w innych serwisach powinna mieć formę: oszczednyDOM.org.pl –Twój osobisty doradca budowlany. W sprawie publikacji linku do oszczednyDOM.org.pl w innej formie prosimy                         o kontakt kontakt@oszczednyDOM.org.pl  


   VII. Ochrona danych osobowych;

 • Kontaktując się z naszą firmą, wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez oszczednyDOM.org.pl usług doradztwa/pośrednictwa budowlanego i finansowego lub otrzymywanie od oszczednyDOM.org.pl informacji o rynku usług budowlanych, finansowych, narzędziach inwestycyjnych, atrakcyjnych ofertach budowlanych oraz nowościach rynku budowlanego.
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Internetowy Doradca– Kancelaria Niezależnych Doradców Finansowych –Irena Arabei z siedzibą w Warszawie ul. Widok 24 lok 17, NIP 525-23-11-475.
 • Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem przez oszczednyDOM.org.pl działalności w zakresie doradztwa/pośrednictwa finansowego/budowlanego oraz w celu marketingu usług własnych oszczednyDOM.org.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r.  Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez oszczednyDOM.org.pl  usług doradztwa/pośrednictwa budowlanego i finansowego.
 • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.
 • Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą                   z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.), informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana poprzez przesłanie informacji na adres  kontakt@oszczednyDOM.org.pl .
 • Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez oszczednyDOM.org.pl usług pośrednictwa budowlanego lub w celu marketingowym, w tym otrzymywanie informacji drogą mailową, prosimy o wysłanie wiadomości o treści 'rezygnacja' na adres kontakt@oszczednyDOM.org.pl .
 • Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o wysłanie wiadomości na adres kontakt@oszczednyDOM.org.pl

 

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną;

 • Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez oszczednyDOM.org.pl usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie oszczednyDOM.org.pl identyfikującego go adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez oszczednyDOM.org.pl, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy                     z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 • Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez oszczednyDOM.org.pl.
 • Reklamacja przesyłana jest przez Użytkownika do oszczednyDOM.org.pl na adres poczty elektronicznej: kontakt@oszczednyDOM.org.pl  
 • oszczednyDOM.org.pl rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.
 • Po rozpatrzeniu reklamacji oszczednyDOM.org.pl  wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.
 • Użytkownik przez udostępnienie adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez oszczednyDOM.org.pl  informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy, o której mowa w pkt. VIII.1, w odpowiedzi na złożoną przez Użytkownika reklamację.

 

IX. Postanowienia końcowe;

 • Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.
 • oszczednyDOM.org.pl zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie oszczednyDOM.org.pl i wchodzą w życie z dniem publikacji.

 

X. Polityka prywatności;

 • W przypadku przekazania danych przez Klienta w celach kontaktowych (w szczególności kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza kontaktowego), oszczednyDOM.org.pl przetwarza dane podane przez Klienta  w celu udzielania Klientowi informacji o produktach i usługach oraz (w przypadku, kiedy Klient wyrazi na to zgodę) korespondencji marketingowej.
 • Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Klient który zamierza poprawić swoje dane osobowe, względnie odwołać zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych, powinien wysłać żądanie pocztą na adres oszczednyDOM.org.pl
 • Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy                z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Poleć Nas

Proszę wypełnić pola zaznaczone na czerwono

Nieprawidłowy adres e-mail odbiorcy

Nieprawidłowy adres e-mail nadawcy